Служба по трудова медицина САНСИ

Фирма „Санси“ ООД е частно дружество, със седалище гр.Русе, с пет основни направления : Служба по трудова медицина, Орган за контрол от вид С, станция ДДД, Медицински център, Обучения и проекти.

 
С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на нашите услуги,  в „Санси” ООД има внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.
 
Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.
 

ОБУЧЕНИЯ чрез „Ваучери за заети лица“

От 15.06.2017 г. в Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ре...

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОН...

Център за професионално обучение „Санси“ провежда обучения за квалификационна група за работа до 1000 V съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1...

стартираме обучения за земеделски произв...

Новооткрития Център за професионално обучение Санси организира курсове за земеделски производители. За подробна информация се обърнете към подменю Обучение и проекти на нашата Интернет страница.

удължен срок за декл.по чл.15 от ЗЗБУТ

Удължен е срокът за подаване на Декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ до 31 май.

Определяне места за трудоустроени

Определяне места за трудоустроени

Работна поза при работа с РС

Работна поза при работа с РС

Нова Наредба 8121з-647/1.10.2014 г.

Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на ус...

Нова Наредба за микроклимата

Нова Наредба за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Ревизионна книга по чл. 408 се отменя от...

Ревизионна книга по чл. 408 се отменя от 28.03.2014г.

Подаване на Декларация по чл.15 ЗЗБУТ

Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТНапомняме Ви, че в срок до 30 април 2014 година, трябва да се изготви и подаде декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2013 г. или уведомително писмо, удостоверяващо, че няма п...

Анкета
Всички права запазени © 2018