Нова Наредба 8121з-647/1.10.2014 г.

Обнародваната в брой 28 нова Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите е вече факт! Основни новости :

  • Вместо препратка към стандарта БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране“, в Наредба 8121з-647 вече изрично са описани изискванията относно начина на поставяне на пожарогасителите, които повтарят изискванията на стандарта, така че не се привнася нищо ново.
  • Ежемесечната проверка на пожарогасителите вече не е на „интервали от приблизително 30 дни“, а „на интервали от не повече 30 дни, както и когато обстоятелствата налагат това“. Какви са обстоятелствата, които може да наложат това, остава да преценим ние.
  • Добавени са изисквания за поддържане и обслужване и на стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид и за системите за гласово уведомяване.
  • Допуска се изискването за отделяне на евакуационните стълбища в стълбищни клетки (чл. 47 от Наредба Iз-1971) да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.   
  • Наредба_8131z_647_2014_пожарна_безопасност
Всички права запазени © 2018