Определяне места за трудоустроени

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на чл.315, ал. 1 от Кодекса на труда, чл.1 от Наредба № РД-07-1 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, (обн.Дв бр.13/14.02.2012 г.) – „Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места подходящи за трудоустрояване в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност.”

Съгласно изискванията на чл.27, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, (обн,ДВ,бр.81/2004г.,изм. и доп.) „От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

(2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.

Съгласно изискванията на чл.2, ал.1 от Наредбата за трудоустрояване – „Във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове- представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина.”

(2) Комисията по трудоустрояване определя ежегодно, не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл.315 от Кодекса на труда. Списъкът на местата се съхранява в предприятието Преписи от него се изпращат в службата по трудова медицина и териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

Новото за 2015-а година: Списъкът вече не се изпраща в НОИ!

Всички права запазени © 2018