Служба по трудова медицина / Информация

  • Всеки работодател, съгласно чл. 25 от ЗБУТ трябва да осигурява обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина /СТМ/.

  • Контролен орган по спазване на закона е ИА ГИТ/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"/, като санкциите за неизпълнение са съгласно КТ.

Всички права запазени © 2018