Служба по трудова медицина / Информация

I. ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ние Ви предлагаме :

Класифициране на работните процеси и събиране на необходимата информация за тях. Оценка на работните места и извършване характеристика на сгради, помещения, работна мебел, машини, съоръжения, инструменти, суровини и материали, фактори на работната среда, организация на труд, режим на труд и почивка и др. Открояване приоритетите за видовете дейност.

 Участие в оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, на основание чл.16 от ЗЗБУТ и Наредба № 5 /11.05.99г. ДВ бр. 47/99г. Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности и определя елементите на риска, които те създават - тежестта на вредата и вероятността за нанасяне на тази вреда.

Разработваме и предлагаме мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск

Предлагаме степенуване по приоритети на предлаганите мерки, като се отчитат установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции.

Оценяваме ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

Разработваме препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

 

ІІ.ИЗВЪРШВАНИ ОБУЧЕНИЯ И ОКАЗВАНЕ КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

 

Извършваме обучения на работниците и служителите, ръководния персонал във връзка с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, които са в компетенцията на Службата по трудова медицина.

Консултиране и подпомагане на Комитетите и Групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 от ЗЗБУТ. Организиране и извършване обучението на представителите на  КУТ и ГУТ.

Разработване на мерки за прилагане на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните норми, правила и изисквания.

Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от проведените профилактични прегледи и изследвания.

Консултиране, организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретни опасности, произтичащи от работното място.

Разработване на препоръки относно въвеждането на физиологични режими на труд и почивка за работещите.

 

ІІІ.ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ :

 1. Консултиране при организирането на предварителни медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на кандидатите за работа, съгласно Приложение № 4 , част А от Наредба № 3/25.01.2008 г.

 2. Определяне на периодичността на задължителните медицински прегледи на работещите, въз основа на оценката на риска. Организиране и провеждане на задължителните периодични медицински прегледи. Изготвяне на заключение за пригодността на работещите, съгласно Приложение № 4, част Б от Наредба № 3/25.01.2008 г.

 3. Уведомяване на избрания от работещия общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните му показатели, установени при провеждането на медицинските прегледи.

 4. Изготвяне и водене на електронни здравно досие по образец, съгласно Приложение № 6 от Наредба № 3 за СТМ.

 5. Изготвяне на анализ на задължителните периодични медицински прегледи.

 6. Изготвяне на анализ на заболяемостта с временна неработоспособност на база издадени болнични листове.

 7. Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите, съгласно чл. 11, ал. 7 от Наредба № 3/25.01.2008 г.

Служба по трудова медицина „Санси” работи със софтуер, специално разработен за служби по трудова медицина:

BetaSTM -  нов продукт, създаден за  улеснение на работата в една СТМ и да поддържа необходимата отчетност.

Справките включват необходимите отчети съгласно Наредба 3/25.01.2008г.

- Електронно лично здравно досие, спрямо изискванията на Наредба3/25.01.2008г.

- Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на:

- резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;

- информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;

- информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;

- информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;

- информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.


Всички права запазени © 2018