Орган за контрол / Информация

Електробезопасност
        - ИМЕДАНС ZS НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН” ПРОВОДНИК:
        Периодичността на измерванията се определя от чл. 267 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който:

        а) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник PEN" се измерва и оценява с периодичност, определена:
1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите;

3. от енергетик/ работодателя - но най-малко веднъж на пет години.


        б) За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник PEN" се измерва и оценява:
1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;

2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;

3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

        - СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ И МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ:
Периодичността е определена в чл. 261 ал. 3 и чл. 263 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), а именно

·        - съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година;

·        - Извънредни проверки на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители и измерване на съпротивлението им спрямо земя се извършват след всеки техен ремонт.

 


        Микроклимат
Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.


        Осветление
По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г., но тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: “най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност“.
Не по-малко от веднъж годишно се проверява и състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение. Ако се пренебрегне изискването на Наредба 16-116/2008 г., остава периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

        Шум
Минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се определят с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. В нея няма изискване за периодичност на измерванията, но такова откриваме в Наредба № 7/1999 г. за работното оборудване, чл. 135 на която гласи: “Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.”

        Вибрации
Действащ нормативен документ по отношение на този фактор е Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации. Съгласно чл.5, ал. 3 от Наредбата, нивото на експозиция на вибрации се измерва със специална апаратура и подходяща методология и се извършва в съответствие с т. 2 от приложение № 1 или т. 2 от приложение № 2 и с чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).


Всички права запазени © 2018