Орган за контрол / Информация

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ

НА ОКС ПРИ „САНСИ“ ООД

 

Безпристрастно извършване на дейностите по контрол

Органът за контрол е отговорен за безпристрастността на своите дейности по контрол и не позволява търговски, финансови или други въздействия да компрометират безпристрастността. Разработена е процедура за непрекъснато определяне на рисковете за безпристрастността на органа за контрол (ОПУ 04.01-01.). В нея са засегнати тези рискове, които възникват от дейностите на ОК или от неговите взаимовръзки или от взаимовръзките на неговия персонал. В случай на идентифициран риск за безпристрастността, органът за контрол може да докаже как се отстранява или намалява до минимум такъв риск. Взаимовръзките, които застрашават безпристрастността на органа за контрол, са основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (включително търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на нови клиенти и т.н. Висшето ръководство на органа за контрол е ангажирано с осигуряване на безпристрастността.

Независимост на Органа за контрол от търговски, финансови и други въздействия

Персоналът на Органа за контрол е независим и безпристрастен при извършване на измерване, оценка на съответствието и резултатите от контрола. Органът за контрол структурно е отделен, като самостоятелна единица от отделните направления и е документиран в органиграмата на „САНСИ” ООД. Служителите не се подлагат на какъвто и да е търговски, финансов и друг натиск, от страна на юридическото лице, който може да повлияе на оценката и провеждания контрол. Тази независимост е документирана в декларация за независимост, лично подписана от Управителите на дружеството (ДК 04.01.05 – 01 ÷ 02). Органът за контрол работи по документирани процедури, чрез които се гарантира, че външни лица или организации, не могат да повлияят на резултатите от провеждан контрол. Сътрудниците са подписали Декларация за опазване на професионалната тайна от сътрудници.

Независимост на Органа за контрол от вид С

Органът за контрол е декларирал независимост в степен и в съответствие с БДС EN 17020 за вид С и гарантира, че може да осигури правилното разпределение на отговорностите и отчетността между контрола и другите дейности чрез организационни мерки и чрез документирани процедури. Органът за контрол е независим от организацията, от която той е част и тази независимост е документирана в декларацията за независимост. Органът за контрол не извършва услуги по контрол на обекти, собственост на организацията, от която е част. Органът за контрол може да предлага услугите си по контрола на друга организация или на друга страна на външния пазар, както и да предлага услуги по контрола на външни организации. Органът за контрол може да доставя контрол на обекти и на други организации, подобни на тези, които се поддържат или използват от неговата централна организация – “Санси” ООД. Органът за контрол изпълнява заявките за контрол и услуги по реда на постъпване и/или съобразно спецификата на контролирания обект (в смисъл на сезонност, срочност на контрола поради държавни изисквания и др.). Заявките на СТМ към“Санси” ООД по превантивния контрол не се ползват с предимство. Органът за контрол гарантира правилното разпределение на отговорностите и пълномощията, в съответствие с предлаганите услуги по контрола чрез документирани организационни мерки и процедури. Сътрудниците извършващи контрол на обекти, които са собственост или се ползват от външна организация задължително подписват декларация, че не са участвали в проучвателни, проектни, монтажни, или каквито и да било други дейности свързани с конкретния обект, които биха могли да повлияят на резултатите от контрола, който те осъществяват. Тази декларация е неразделна част от протоколите за извършения контрол (ДК 04.01.06 - 01). Изключение от това е, когато изискване на нормативен акт изрично позволява на отделно лице от орган за контрол от вид С да извършва едновременно проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на един и същ обект, доколкото това изключение не подлага на риск резултатите от контрола.

 

Управители „Санси“ ООД :………………………….

                                   /Г.Георгиев/               

                                   ………………………………..

                                   /С.Симеонов/

01.05.2013 г.


Всички права запазени © 2018