Орган за контрол / Информация

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКС

 

 

 

Дружеството, Ръководството на Органа за контрол от вид С, както и неговите специалисти не са подложени на вътрешен или външен комерсиален, финансов или друг пряк или индиректен натиск и/или влияние, който би могъл да повлияе отрицателно върху качеството на работата.

 

          Политиката по управление на ОКС се определя от ръководителя и има за цел да осигури качеството на контрола със съответните персонални задължения и гаранции по спазването на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

 

 Ръководството на ОКС се ангажира :

 

Да внедри и поддържа функционираща система по управление на контрола по обхвата на  акредитацията в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 ;

 

Да осигури кадрови, материални и финансови ресурси за нормалното функциониране на ОКС при"САНСИ" ООД;

Да гарантира, че политиката, целите и принципите за контрол са добре разбрани и прилагани на всички нива в органа;

Да осигури прилагането на добрата професионална практика и качеството на услугите предоставяни на клиентите;

 

          Основна задача на ОКС е да извършва контрол в съответствие с актуални нормативни документи. С качественото извършване на услугите ОКС  утвърждава името си, както и това на "САНСИ" ООД .

 

Ръководството си поставя следните основни цели :

Високо качество на предлаганите услуги, осъществяване на обратна връзка с клиентите за оценка на удовлетвореността им в съответствие с техните изисквания и спазване на принципите на добра професионална практика.

Опазване на собствеността на клиента - Санси ООД поема отговорността при евентуални щети.

Създаване на условия за увеличаване броя на клиентите на ОКС при Санси ООД чрез предлагане на конкурентноспособни и висококачествени услуги.

Осигуряване на модерна материално техническа база с високотехнологично оборудване, еталони, транспортни средства.

Ефикасно управление на човешките ресурси чрез осигуряване на безопасни условия на труд, привличане на квалифициран персонал, повишаване и поддържане на квалификацията му чрез периодични обучения, мотивирането му за генериране и отчитане на данните обективно и недопускане на нелоялност към клиентите или фирмата.

В своята дейност по контрол Органа за контрол от вид С при Санси ООД се ръководи от следните основни принципи:

Безпристрастност - контрола, който извършва се основава на обективни доказателства и не се влияе от други интереси или заинтересовани страни

Компетентност - непрекъснато поддържа и доказва компетентността на своя персонал

Отговорност - носи цялата отговорност за дейностите по контрол

Откритост - прави достъпна за обществото цялата информация, свързана с контрола, която не е конфиденциална

Конфиденциалност - гарантира конфиденциалността, свързана с клиентите и предоставяна от тях информация

Разглеждане на жалби и възражения - има създаден процес за разглеждане на жалби и възражения от клиенти и други заинтересовани страни и полага усилия за тяхното бързо разрешаване, за да се предпази от грешки и да запази доверието в извършваната дейност по контрол.

 

 

За осигуряване изпълнението на основната си задача ОКС при"САНСИ" ООД:

 

Извършва контрол със съвременно измервателно оборудване, прецизни методи за контрол и високо квалифициран персонал;

Поддържа и разширява доверието и удовлетворяването на клиентите, чрез осигуряване на качеството на контрола и стриктно спазване на сроковете;

Прилага и усъвършенства системата по управление, съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

За Органа за контрол вид “С” основна грижа е опазване на предоставената за контрол собственост на Възложителя.

Органа за контрол вид “С” поема отговорността  при евентуални щети или неверни заключения при изпълнение на контрола.

Възнаграждението на персонала на ОКС не зависи от обема на извършената работа.

 

Ръководството на Дружеството осигурява необходимите модерни технически средства за контрол, изпитване и измерване и съответните консумативи за изпитване.

 

На персонала на ОКС се осигурява необходимите финансови средства за провеждане на квалификационни курсове и изпити в определени срокове.

 

Органът за контрол вид “С” не е ангажиран в други дейности, които биха намалили достоверността на контрола и застрашили доверието в неговата независимост и безпристрастност при провеждането му.

 

Наръчникът по управление е интелектуална собственост и е защитен от българското законодателство.

 

Той може да бъде размножаван, разпространяван или предаван по други начини (частично или напълно) само с писмено съгласие на Ръководството на ОКС.

 

 

        РЪКОВОДИТЕЛ НА ООС:..............................

                          (инж.Д.Миленкова)

 

                                                   РЪКОВОДИТЕЛИ НА САНСИ” ООД:

 

1…………………………… ............................

 (Симеон  Симеонов)

 

 

2.…………………………… ............................

  (Георги  Георгиев)

 

 

Дата: 01.05.2013 г.                                                                            

 


Всички права запазени © 2018