Обучение и проекти / Информация

I .ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ- 150 уч. часа

1. „ИКОНОМИКА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

професия„Икономист”, специалност „Земеделско стопанство” – 3451203

2.      „ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО“

 професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602

3.„ЖИВОТНОВЪДСТВО“

професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602

4.„БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602

5.„ОВОЩАРСТВО“

професия„Фермер”, специалност „Производител на земеделска продукция” – 6210602

 

Задължителен по следните подмерки:

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители"

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Продължителност от 150 часа необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

II  КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ- 18 , 30 учебни часа

1.“ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР“

2. „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И УКРEПВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО“

3. „АГРОЕКОЛОГИЯ“

4. „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ“

5. „БИОЛОГИЧНО ПЧЕЛАРСТВО“

 

Задължителен по мерки:

Мярка 10 "Агроекелогия и климат"

Мярка 11 "Биологично земеделие"

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013

Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013

 

За контакти: гр. Русе, бул. Фердинанд 3, ет.1; тел/факс 082 828 020; 0885133085

e-mail:cpo_sansi@abv.bg

Заявления за участие на посочения e-mail или в офис на  бул. Фердинанд 3, ет.1;


Всички права запазени © 2018