Орган за контрол

Органът за контрол при Санси ООД е създаден през 2010 г. и е акредитиран от Българската служба по акредитация под номер № 318, ОКС, със заповед № А 46 / 30.01.2014 год., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, ИА БСА е страна по ЕА MLA.

Висококвалифицираните специалисти с доказани теоретични и практически познания, както модерна апаратура, калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025, са предпоставка за професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения. Орган за контрол от вид С при “Санси” ООД използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри.

Извършваме контрол на :

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

ШУМ

 • Ниво на шум dBA;
 • Еквивалентно ниво на шум dB Leq;
 • Дневна персонална шумова експозиция dBA;
 • Средно седмична стойност на персоналната експозиция на шум dBA.
 • Върхово ниво на звуково налягане dBС;
 • Дневно ниво на шум dBA,
 • Вечерно ниво на шум dBA,
 • Нощно ниво на шум dBA, Денонощно ниво на шум dBA;

МИКРОКЛИМАТ

 • Температура на въздуха º C
 • Относителна влажност %;
 • Скорост на движение на въздуха m.s-1

ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

 • Осветеност Lх

ХИМИЧНИ АГЕНТИ

 • газове,пари,аерозоли – концентрация, mg/m3
 • концентрация на прах –инхалабилна фракция, mg/m3

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V

 • съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации на електрически уредби и съоръжения
 • съпротивление на защитни заземителни инсталации на електрически уредби и съоръжения
 • съпротивление на изолация на електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
 • импеданс Zs (съпротивление) на контур“фаза-защитен проводник“

ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

 • скорост на движение на въздушния поток, m/s;
 • дебит, m3/h
 • температура, º C
Сертификат

Периодичност на измерванията

Електробезопасност
– ИМЕДАНС ZS НА КОНТУРА „ФАЗА – ЗАЩИТЕН” ПРОВОДНИК:
Периодичността на измерванията се определя от чл. 267 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който:

а) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява с периодичност, определена:

 • 1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;
 • 2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни потребители, специфичните изисквания на браншови правила за безопасност и др., както и след основен ремонт на уредбите;
 • 3. от енергетик/ работодателя – но най-малко веднъж на пет години.

б) За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:

 • 1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
 • 2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
 • 3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.

– СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ И МЪЛНИЕЗАЩИТНИ ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ:
Периодичността е определена в чл. 261 ал. 3 и чл. 263 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), а именно

 • съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не по-дълги от една година;
 • Извънредни проверки на съединенията на заземителната уредба с естествените и изкуствените заземители и измерване на съпротивлението им спрямо земя се извършват след всеки техен ремонт.

Микроклимат
Доколкото за този фактор няма отделен нормативен документ, то периодичността на измерванията е с периодичността на оценката на риска. Трябва да се имат предвид и изброените по-горе условия за преразглеждане на оценката, напр. климатизация на помещенията, смяна на дограма и пр.

Осветление
По отношение на осветлението все още е действаща Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите от 1976 г., но тя определя нормите за проектиране на изкуствено осветление. Периодичността на измерванията се определя от чл. 381 от Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (Обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.), съгласно който в процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки: “най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност“.
Не по-малко от веднъж годишно се проверява и състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение. Ако се пренебрегне изискването на Наредба 16-116/2008 г., остава периодичност на измерванията с периодичността на оценката на риска.

Шум
Минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум се определят с Наредба № 6 от 15.08.2005 г. В нея няма изискване за периодичност на измерванията, но такова откриваме в Наредба № 7/1999 г. за работното оборудване, чл. 135 на която гласи: “Най-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни мероприятия. Измерванията, мерките и резултатите се записват в документацията по оценката на риска.”

Вибрации
Действащ нормативен документ по отношение на този фактор е Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации. Съгласно чл.5, ал. 3 от Наредбата, нивото на експозиция на вибрации се измерва със специална апаратура и подходяща методология и се извършва в съответствие с т. 2 от приложение № 1 или т. 2 от приложение № 2 и с чл. 217 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.).

Процедура за жалби и възражения

1. Предмет и цел на процедурата.

1.1.С настоящата Основна процедура по управление (ОПУ) се определя реда за приемане и регистриране на жалби и възражения от страна на клиенти във връзка с извършвания от ОКС контрол, както и за предприемането на необходимите действия с оглед недопускане на повторното им възникване или за свеждането им до минимум.
Всички жалби и възражения относно качеството на извършваните измервания и контрол се счита като съществено отклонение от политиката по управление на ОКС и изисква незабавни действия.

2. Използвани термини и съкращения.

2.1. Термините и определенията са съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.
възражение – искане от предоставящия обекта на контрол до органа за контрол за преразглеждане на взето от него решение, отнасящо се до този обект
жалба – изразяване на неудовлетвореност, различно от възражение, от лице или организация пред органа за контрол във връзка с дейностите на този орган, на което се очаква отговор

3. Описание на дейностите.

3.1. При приемане на жалба органът за контрол първо потвърждава, дали жалбата се отнася за дейностите по контрола, за които той е отговорен, и ако това е така, тогава разглежда жалбата.
Органът за контрол отговаря за всички взети решения на всички нива на процеса на разглеждане на жалбите и възраженията.
Проучването и вземането на решение по възражения не води до каквито и да е дискриминационни действия.

3.2.Процесът на обработване на жалбите и възраженията включва следното:

 • приемане на жалбата или възражението се отразява във Ф 07.05 – 01 Дневник за Жалби и възражения
 • ръководителят на органа потвърждава, дали жалбата или възражението се отнасят до органа – извършва се проучване на жалбата или възражението
 • определя се състав на комисия по жалбата или възражението в състав: представителя на ръководството, юриста на Санси ООД и член на персонала, който не е участвал в процеса по който е жалбата или възражението.
 • комисията по жалбата или възражението взема решение какви действия трябва да се предприемат
 • след провеждане на действията предложени от комисията тя докладва за резултатите на ръководителя на органа
 • за взетото решение се уведомява писмено подателя на жалбата или възражението

Жалбите се разглеждат в срок до пет работни дни

При оценяване на жалбата като основателна, действия за коригиране се провеждат в двуседмичен срок от регистрирането й (освен ако клиента няма други изисквания).

Когато при анализа на жалбата се установи вина на инспектор на Органа за контрол, Комисията по жалби/възражение предприема мерки за изясняване на обстоятелствата и налага административна и/или финансова санкция на провинилия се служител.

Ако жалбата е оценена като неоснователна това се съобщава на клиента в писмен вид с аргументи.

При постъпване на възражение Комисията по жалби/възражение в еднодневен срок разглежда обстойно всички записи от контрола – първични записи, протоколи и сертификат за контрол.

3.3. В случай, че Комисията по жалби/възражение не открие причина за съмнение в резултатите от контрола съобщава това на клиента и предлага повторно извършване на контрола. Клиента изрично се уведомява, че при съвпадение на резултатите от контрола по който възразяват и повторния контрол, разходите ще са за негова сметка. Клиента взема окончателното решение за извършване или не извършване на повторен контрол. В случай на извършване на повторен контрол клиента има право да покани на контрола да присъства експерт в областта на контрола. Преди започване на повторния контрол, сътрудниците на органа следва да се убедят, че върху контролирания обект не е оказвано въздействие (ремонт) което да промени параметрите. Ако е оказвано повторния контрол е за сметка на клиента.

В случай, че Комисията по жалби/възражение открие причина за съмнение в резултатите от контрола по който възразяват, на клиента се поднасят извинения и се извършва повторен контрол в удобно за клиента време и изцяло за сметка на органа, дори и при положение че резултатите от двата контрола съвпаднат.

Комисията по жалби/възражение анализира причините за достигането до това положение и предприема необходимите мерки за елиминирането им в бъдеще. Коригиращите действия са съгласно Процедура за коригиращи и превантивни действия ОПУ 08.07_08.08 – 01.

Ръководителят на органа за контрол или отговорникът по качество поддържа обратна връзка с клиентите на Органа за контрол и при необходимост предприема съответните действия за своевременно уреждане на жалби или възражения срещу резултатите от контрола или други възникнали проблеми.

Органът за контрол отговаря за събиране и проверка на цялата необходима информация, за да потвърди жалбата или възражението и за процеса на обработване на жалбата или възражението която е описана във Ф 07.05 – 02 Протокол за Жалби и възражения.

Органът за контрол регистрира получаването на жалбата или възражението и предоставя на жалбоподателя или подателя на възражението информация за напредъка и резултатите.

Решението, което се съобщава на подателя на жалбата или възражението, се взема или преглежда и одобрява от лице (лица), които не са участвали във въпросните първоначални дейности за контрол.

Органът за контрол официално съобщава на подателя за жалбата или възражението за края на процеса на разглеждане на жалбата или възражението.

В годишния преглед на системата за управление от висшето ръководство отговорникът по качество включва информация за жалбите и възраженията.

Достъпа на заинтересованите страни до процедурата за жалби и възражения е осъществен чрез публикуването й на интернет сайта на Санси ООД.

4.Отговорности и пълномощия
4.1. Отговорност за допусната жалба / възражение носи лицето, чиято дейност е предизвикала появата им.
4.2.Отговорност по изясняване на проблемите, свързани с жалбата / възражението от страна на клиента носи Отговорникът за системата по управление.
4.3.Отговорност за предприемането на ефективни мерки по жалбата / възражението носи Ръководителят на ОКС.

Политика за конфиденциалност

Настоящата политика за конфиденциалност описва мерките за сигурност, които Орган за контрол от вида С при „Санси“ ООД предприема за опазване на информацията, предоставена от клиенти или от трети лица във връзка с дейностите по контрол.

Като сключвате договор за контрол с нас или подавате заявка за контрол, Вие приемате и се съгласявате с мерките, описани в настоящата Политика за конфиденциалност.

1. Информацията, която събираме.

Ние събираме информация за самоличността Ви, включваща единствено и само име, адрес, телефонен номер, наричана по-долу „лична информация” с цел издаване на протоколи и сертификати за контрол по сключен с нас договор за контрол или подадена заявка като физическо лице или от името на юридическо лице.

Ние не събираме „лична информация” от друго естество (ЕГН, номер на лична карта и други).

1.1. Информация, която Вие предоставяте:
Когато сключвате договор с нас, подавате заявка за контрол или се свържете с нас, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги.
1.2. Информация от други източници:
Понякога ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на услугите си на Вас (включително при обработавнето на плащанията). Информацията, събрана от трети страни подлежи на проверка.

2. Използване на информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата „лична информация” единствено за целта (целите), за която Вие ни я предоставяте:

2.1. Да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за нашите услуги.
2.2. Да обработим резултатите от контрол и издадем протоколи и сертификати за контрол при изпълнението на сключен договор или подадена заявка.
2.3. Да обработим плащания.
2.4. Да актуализираме архива си и поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас.

3.Предоставяне на лична информацията, свързана с Вас на трети страни

Ние не споделяме Вашата лична информация с трети страни с изключение на случаите, когато такава информация се изисква от компетентен орган или когато информацията е (била) публично оповестена.

4.Съхранение на личните данни и сигурност

Предоставените от вас данни (включително лични данни, и данни, свързани с дейностите по контрол) се съхраняват в архива на Органа за контрол за срок от 4 години. Ние използваме мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп до информацията, която събираме от Вас.

Моля отбележете, че електронната кореспонденция с нас трябва да бъде в текст свободен формат и не може да бъде криптирана. Съответно, моля не ни изпращайте по имейл никаква поверителна информация като например информация за кредитни карти.

5. Предоставяне на информация с Ваше съгласие

В случаи, че не ни е забранено по закон, Вие ще бъдете уведомени (устно или писмено), когато информация за Вас се предоставя на трети страни.

6.Промени в Политиката за конфеденциалност

Ние си запазваме правото да променяме цялата или част от настоящата Политика за конфеденциалност по всяко време. Моля преглеждайте я периодично за промени. Освен ако не е упоменато друго, нашата текуща Политика за конфеденциалност важи за цялата информация, която имаме за Вас.

Декларация за независимост

Безпристрастно извършване на дейностите по контрол

Органът за контрол е отговорен за безпристрастността на своите дейности по контрол и не позволява търговски, финансови или други въздействия да компрометират безпристрастността. Разработена е процедура за непрекъснато определяне на рисковете за безпристрастността на органа за контрол (ОПУ 04.01-01.). В нея са засегнати тези рискове, които възникват от дейностите на ОК или от неговите взаимовръзки или от взаимовръзките на неговия персонал. В случай на идентифициран риск за безпристрастността, органът за контрол може да докаже как се отстранява или намалява до минимум такъв риск. Взаимовръзките, които застрашават безпристрастността на органа за контрол, са основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (включително търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на нови клиенти и т.н. Висшето ръководство на органа за контрол е ангажирано с осигуряване на безпристрастността.

Независимост на Органа за контрол от търговски, финансови и други въздействия

Персоналът на Органа за контрол е независим и безпристрастен при извършване на измерване, оценка на съответствието и резултатите от контрола. Органът за контрол структурно е отделен, като самостоятелна единица от отделните направления и е документиран в органиграмата на „САНСИ” ООД. Служителите не се подлагат на какъвто и да е търговски, финансов и друг натиск, от страна на юридическото лице, който може да повлияе на оценката и провеждания контрол. Тази независимост е документирана в декларация за независимост, лично подписана от Управителите на дружеството (ДК 04.01.05 – 01 ÷ 02). Органът за контрол работи по документирани процедури, чрез които се гарантира, че външни лица или организации, не могат да повлияят на резултатите от провеждан контрол. Сътрудниците са подписали Декларация за опазване на професионалната тайна от сътрудници.

Независимост на Органа за контрол от вид С

Органът за контрол е декларирал независимост в степен и в съответствие с БДС EN 17020 за вид С и гарантира, че може да осигури правилното разпределение на отговорностите и отчетността между контрола и другите дейности чрез организационни мерки и чрез документирани процедури. Органът за контрол е независим от организацията, от която той е част и тази независимост е документирана в декларацията за независимост. Органът за контрол не извършва услуги по контрол на обекти, собственост на организацията, от която е част. Органът за контрол може да предлага услугите си по контрола на друга организация или на друга страна на външния пазар, както и да предлага услуги по контрола на външни организации. Органът за контрол може да доставя контрол на обекти и на други организации, подобни на тези, които се поддържат или използват от неговата централна организация – “Санси” ООД. Органът за контрол изпълнява заявките за контрол и услуги по реда на постъпване и/или съобразно спецификата на контролирания обект (в смисъл на сезонност, срочност на контрола поради държавни изисквания и др.). Заявките на СТМ към“Санси” ООД по превантивния контрол не се ползват с предимство. Органът за контрол гарантира правилното разпределение на отговорностите и пълномощията, в съответствие с предлаганите услуги по контрола чрез документирани организационни мерки и процедури. Сътрудниците извършващи контрол на обекти, които са собственост или се ползват от външна организация задължително подписват декларация, че не са участвали в проучвателни, проектни, монтажни, или каквито и да било други дейности свързани с конкретния обект, които биха могли да повлияят на резултатите от контрола, който те осъществяват. Тази декларация е неразделна част от протоколите за извършения контрол (ДК 04.01.06 – 01). Изключение от това е, когато изискване на нормативен акт изрично позволява на отделно лице от орган за контрол от вид С да извършва едновременно проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на един и същ обект, доколкото това изключение не подлага на риск резултатите от контрола.

Управители „Санси“ ООД :………………………….
/Г.Георгиев/

………………………………..
/С.Симеонов/

01.05.2013 г.

Политика по управление

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА НЕГОВАТА ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И АНГАЖИМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКС

Дружеството, Ръководството на Органа за контрол от вид С, както и неговите специалисти не са подложени на вътрешен или външен комерсиален, финансов или друг пряк или индиректен натиск и/или влияние, който би могъл да повлияе отрицателно върху качеството на работата.

Политиката по управление на ОКС се определя от ръководителя и има за цел да осигури качеството на контрола със съответните персонални задължения и гаранции по спазването на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Ръководството на ОКС се ангажира :

 • Да внедри и поддържа функционираща система по управление на контрола по обхвата на акредитацията в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 ;
 • Да осигури кадрови, материални и финансови ресурси за нормалното функциониране на ОКС при“САНСИ“ ООД;
 • Да гарантира, че политиката, целите и принципите за контрол са добре разбрани и прилагани на всички нива в органа;
 • Да осигури прилагането на добрата професионална практика и качеството на услугите предоставяни на клиентите;

Основна задача на ОКС е да извършва контрол в съответствие с актуални нормативни документи. С качественото извършване на услугите ОКС утвърждава името си, както и това на „САНСИ“ ООД .

Ръководството си поставя следните основни цели :

 • Високо качество на предлаганите услуги, осъществяване на обратна връзка с клиентите за оценка на удовлетвореността им в съответствие с техните изисквания и спазване на принципите на добра професионална практика.
 • Опазване на собствеността на клиента – Санси ООД поема отговорността при евентуални щети.
 • Създаване на условия за увеличаване броя на клиентите на ОКС при Санси ООД чрез предлагане на конкурентноспособни и висококачествени услуги.
 • Осигуряване на модерна материално техническа база с високотехнологично оборудване, еталони, транспортни средства.
 • Ефикасно управление на човешките ресурси чрез осигуряване на безопасни условия на труд, привличане на квалифициран персонал, повишаване и поддържане на квалификацията му чрез периодични обучения, мотивирането му за генериране и отчитане на данните обективно и недопускане на нелоялност към клиентите или фирмата.

В своята дейност по контрол Органа за контрол от вид С при Санси ООД се ръководи от следните основни принципи:

 • Безпристрастност – контрола, който извършва се основава на обективни доказателства и не се влияе от други интереси или заинтересовани страни
 • Компетентност – непрекъснато поддържа и доказва компетентността на своя персонал
 • Отговорност – носи цялата отговорност за дейностите по контрол
 • Откритост – прави достъпна за обществото цялата информация, свързана с контрола, която не е конфиденциална
 • Конфиденциалност – гарантира конфиденциалността, свързана с клиентите и предоставяна от тях информация
 • Разглеждане на жалби и възражения – има създаден процес за разглеждане на жалби и възражения от клиенти и други заинтересовани страни и полага усилия за тяхното бързо разрешаване, за да се предпази от грешки и да запази доверието в извършваната дейност по контрол.

За осигуряване изпълнението на основната си задача ОКС при“САНСИ“ ООД:

 • Извършва контрол със съвременно измервателно оборудване, прецизни методи за контрол и високо квалифициран персонал;
 • Поддържа и разширява доверието и удовлетворяването на клиентите, чрез осигуряване на качеството на контрола и стриктно спазване на сроковете;
 • Прилага и усъвършенства системата по управление, съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
 • За Органа за контрол вид “С” основна грижа е опазване на предоставената за контрол собственост на Възложителя.
 • Органа за контрол вид “С” поема отговорността при евентуални щети или неверни заключения при изпълнение на контрола.
 • Възнаграждението на персонала на ОКС не зависи от обема на извършената работа.

Ръководството на Дружеството осигурява необходимите модерни технически средства за контрол, изпитване и измерване и съответните консумативи за изпитване.

На персонала на ОКС се осигурява необходимите финансови средства за провеждане на квалификационни курсове и изпити в определени срокове.

Органът за контрол вид “С” не е ангажиран в други дейности, които биха намалили достоверността на контрола и застрашили доверието в неговата независимост и безпристрастност при провеждането му.

Наръчникът по управление е интелектуална собственост и е защитен от българското законодателство.

Той може да бъде размножаван, разпространяван или предаван по други начини (частично или напълно) само с писмено съгласие на Ръководството на ОКС.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ООС:…………………………
(инж.Д.Миленкова)

РЪКОВОДИТЕЛИ НА „САНСИ” ООД:

1…………………………… ……………………….
(Симеон Симеонов)

2.…………………………… ……………………….
(Георги Георгиев)

Дата: 01.05.2013 г.