Обслужване от СТМ

Всеки работодател, съгласно чл. 25 от ЗБУТ трябва да осигурява обслужване на работещите от регистрирана служба по трудова медицина /СТМ/.

Контролен орган по спазване на закона е ИА ГИТ/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“/, като санкциите за неизпълнение са съгласно КТ.